top of page

RODO

Szanowny Gościu,

Poniżej informujemy Państwa o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Państwa dane osobowe (zwane dalej jako „dane”), a także o przysługujących Państwu prawach związanych z ochroną danych w świetle RODO (art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE (dalej jako: „RODO”) stosowanego od 25 maja 2018 r.)

Administratorem danych, przetwarzającym Państwa dane osobowe jest :

Zagroda Warmińska Pszczoła, 11-030 Purda 124a, NIP 739-203-68-30

Zagroda pozostaje do Państwa dyspozycji w sprawach udzielania informacji związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych wybierz kontakt:

Zagroda Warmińska Pszczoła
11-030 Purda 124a
tel. +48 505-233-582
e-mail: warmińska.pszczola@wp.pl

Państwa dane otrzymaliśmy podczas składania przez Państwa zamówienia pobytu w naszej firmie.

Przetwarzanie danych  zgodnie z postanowieniami RODO i polskimi przepisami w zakresie ochrony danych:
– dla zawarcia oraz realizacji umowy między Zagrodą Warmińska Pszczoła a Klientem, w tym zapewnienie poprawnej jakości usług przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu ( Art 6. pkt1 litera b RODO),
– dla realizacji obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit c RODO) m.in. przechowywanie danych dotyczących korespondencji elektronicznej/pocztowej na potrzeby przyszłych postępowań uprawnionych organów,
– dla przeciwdziałania oraz umożliwienia rozpatrzenia ewentualnej reklamacji,
– w celu informowania Państwa na bieżąco o zmianach w ofercie firmy,
– dla marketingu bezpośredniego,
– dla raportowania, badania marketingowego, planowania rozwoju usług,
– w celu profilowania danych –w celach marketingowych, określanie preferencji oraz obszarów przyszłych zainteresowań oferowanymi przez nas usługami.

Wymagane dane osobowe:
– imię i nazwisko osoby rezerwującej lub pozostającej na pobycie,
– adres zamieszkania
– adres poczty e-mail
– numer telefonu
– NIP (tylko firmy)
– PESEL i numer dowodu osobistego lub paszportu lub prawa jazdy (tylko jeśli umowa dojdzie do skutku – w trakcie meldunku)

Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy sprzedaży pobytu w Zagrodzie Warmińska Pszczoła.

Przekazywanie danych osobowych:
Podane dane osobowe mogą zostać przekazane, z zachowaniem wszelkich zasad ochrony danych osobowych wymaganych prawem, zaufanym podmiotom współpracującym z Zagrodą Warmińska Pszczoła, tylko w związku z realizacją celów opisanych wcześniej oraz w regulaminie, który Państwo zaakceptowali.

Dane mogą być udostępniane również innym odbiorcom w celu wykonania ciążącego na nas  obowiązku prawnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora.

 Prawa Klienta:
Przepisy Rozporządzenia o ochronie danych osobowych uprawniają Państwa do wystąpienia do nas z żądaniem:
– udzielenia informacji o przetwarzanych danych,
– wydania kopii przetwarzanych danych,
– niezwłocznego sprostowania nieprawidłowych danych,
– uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
– ograniczenia przetwarzania danych w przypadku zakwestionowania ich prawidłowości,
– niezwłocznego usunięcia danych bezpodstawnie przetwarzanych,
– przeniesienia danych do innego administratora w powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego.
– wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych w zakresie, jakiego dotyczy ta zgoda, z tym zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

 

Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia

27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich

danych osobowych w celach marketingowych. Ponadto oświadczam, iż zostałam/em

poinformowana/y o możliwości cofnięcia zgody w każdym czasie.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27

kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Zagroda  Warmińska Pszczoła
11-030 Purda 124a
tel. +48 505-233-582
e-mail: warmińska.pszczola@wp.pl

 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu korzystania z usług agroturystycznych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych

z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do

uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty

uczestniczące w realizacji usług

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych,

prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia

danych

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji umowy

bottom of page